Tìm m để hệ phương trình sau có nhiệm
$\[\left\{ \begin{array}{l}
{x^2} + {y^2} - {z^2} + xy - yz - zx = 1\\
{y^2} + {z^2} + yz = 2\\
{x^2} + {z^2} + xz = m
\end{array} \right.\]$