Giải phương trình:
$$\sqrt[3]{24+x}+\sqrt{12-x}=(x-3)(24+x)(x+88)+6$$