Bài toán 1:

Tìm tất cả các đa thức $P\left( x \right)$ với hệ số thực thỏa mãn $2{P^2}\left( x \right) - 3 = - P\left( {{x^2} - 1} \right)$, với mọi số thực.