Giải phương trình sau:
$\left [ 2\left(\sqrt{x^2 + x + 1} + 1 \right)\left(\sqrt{x^2 - x + 1}+1 \right) - 2\sqrt{x^2 - x + 1} \right ]^3$
= $27\left [ (x^2 + x + 1)\left(\sqrt{x^2 - x + 1}+ 1 \right)^2+ \sqrt{x^2 + x + 1}\left(\sqrt{x^4 + x^2 + 1} + 1 \right)^2 + \sqrt{x^4 + x^2 + 1}\left(\sqrt{x^2 + x + 1} + 1 \right)^2\right ] +$
$- 108(x^2 + x + 1)\sqrt{x^2 - x + 1} $

Sáng tác: Đ.Q.Cường