Cho dãy $(u_n)$
\[\left\{ \begin{array}{l}
{u_0} > 0\\
{u_{n + 1}} = \frac{{2 + \sqrt {2u_n^2 + 4{u_n} + 4} }}{{{u_n}}}
\end{array} \right.\]
CMR: Dãy $(u_n)$ có giới hạn và tìm giới hạn đó