Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ $Oxy$ cho $d_1 : x+y-2=0$ , $d_2 : 2x-y-3=0$ và $A(1;3)$. Tìm tọa độ các điểm $B\in d_1$ và điểm $C\in d_2$ sao cho tam giác $ABC$ có $\widehat{ABC}=45^o$ và $AC=2AB$

PS: Đây là 1 bài của HS hỏi mà mới giải bằng hình
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]