Tìm cực trị của hàm số

1. $y=|x|e^{-x-1}$
2. $y=arctan(x)-\frac{1}{2}ln(1+x^{2})$
Em không biết lý luận. Thầy cô giúp với ạ