1/ 200 CÂU KHẢO SÁT HÀM SỐ CÓ LỜI GIẢI - TRẦN SĨ TÙNG: [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]

2/ BÀI TOÁN LIÊN QUAN KHẢO SÁT HÀM SỐ ÔN THI ĐẠI HỌC (HAY): [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]

3/BÀI TẬP KHẢO SÁT HÀM SỐ LUYỆN THI ĐẠI HỌC: [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]

4/ BÀI TOÁN KHẢO SÁT HÀM SỐ TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2002-2010: BÀI TOÁN KHẢO SÁT HÀM SỐ TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2002-2010

5/ 50 CÂU HỎI PHỤ KHẢO SÁT HÀM SỐ CÓ LỜI GIẢI: [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]

6/ 33 DẠNG TOÁN KHẢO SÁT HÀM SỐ (PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP): [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]

7/ BÀI TOÁN LIÊN QUAN KHẢO SÁT HÀM SỐ - PHẦN 2: [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]

8/ KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN: [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung] (Đề)

[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung] (Giải)

9/ CÂU HỎI PHỤ TRONG KHẢO SÁT HÀM SỐ (CÂU 1B): [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]