Giải phương trình nghiệm nguyên sau:
$$1!+2!+...+x!=y^{z}$$