Tìm hằng số k lớn nhất để bất đẳng thức $\frac{1}{a^{2}}+\frac{1}{b^{2}}+\frac{1}{c^{2}}+3 k\geq (k+1)(a+b+c)$ luôn đúng với mọi a,b,c dương thỏa mãn abc=1