Giải phương trình:
$\sqrt{x+1}=32x^{3}+48x^{2}+18x+1$