Cho bất phương trình: \[(m + 4){.25^{{x^2} + x}} - (5m + 9){.15^{{x^2} + x}} + 5m{.9^{{x^2} + x}} \ge 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)\]
Tìm m BPT(1) được nghiệm đúng với