Cho $x,y,z$ là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{y^2}+\dfrac{1}{z^2}= \dfrac{3}{xy}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{z}{y}\right)^3+\left( \dfrac{1}{y}+\dfrac{x}{z}\right)^3+\dfrac{96z}{1+x }$.