Giải phương trình
$$\left(\sqrt[3]{\dfrac{1}{9}}-\sqrt[3]{\dfrac{2}{9}}+\sqrt[3]{\dfrac{4}{9}}\right)^x+\dfrac{27}{(\sqrt[3]{2}-1)^x}=4$$