Một số nguyên dương được gọi là đẹp nếu được biểu diễn dưới dạng $\dfrac{x^2+y^2}{x+y}$ trong đó $x,y$ nguyên dương phân biệt. Ngược lại là số xấu.
a) Chứng minh 2014 là tích của một số đẹp với một số xấu.
b) Chứng minh tích hai số xấu là một số xấu.