Bài toán: Gieo đồng thời 3 con súc sắc. Hỏi có bao nhiêu khả năng xảy ra mà tổng số chẩm trên mặt xuất hiện của ba con súc sắc là 9?

Lời giải của sách là coi như 3 con súc sắc này là khác nhau, tức là nếu mặt xuất hiện là 1 - 2 - 6 và 2 - 1 - 6 thì coi là hai khả năng.

Không biết với đề bài như thế thì lời giải này có hơi bị áp đặt không, vì nếu coi 3 con súc sắc đổ ra giống hệt nhau thì hai khả năng trên là một?