Tìm tất cả các số a,b sao cho $x^2-2ax-b=0;x^2-2bx-3a=0$ đều có nghiệm nguyên dương.