Giải phương trình $\dfrac{3\cos{2x}-\sin{2x}+1}{\tan{x}-2}=2\cos{x}$ với $x\in (-\pi;0)$