Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: $f\left ( x \right )=sin^{3}x+3sinx-4\sqrt{sinx}$
với $2k\Pi \leq x\leq \left ( 2k+1 \right )\Pi ,k\in Z$