Cho $a,b,c$ là các số thực dương thoả mãn $abc=4$.Tìm GTNN của:
$$P=\sum \dfrac{a^3}{\sqrt{(1+a^4\sqrt{a})(1+b^4\sqrt{b})}} $$