Với mỗi cách chia các số $1,2,3,\ldots,9$ thành $3$ nhóm, mỗi nhóm có $3$ số, ta tính tích các số thuộc mỗi nhóm và gọi $m$ là số nhỏ nhất và $M$ là số lớn nhất trong $3$ tích số thu được. Tìm giá trị nhỏ nhất của $M$ và giá trị nhỏ nhất của $m$.