Giải phương trình trên tập số nguyên dương
$x^{x+y}=y^{y-x}$