Giải phương trình: $$x^2-3x+5-2\left(x+\dfrac{1}{x}\right)\sqrt{x-1}=0$$